DECRO

Tradice od roku 1995

DECRO

Finanční stabilita firmy – certifikát ČEKIA

DECRO

Montáž okna s těsnícím systémem 

Výroba plastových a hliníkových oken a dveří

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

 

DECRO BZENEC, spol. s r. o., U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec
Firma je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20437

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Společnost DECRO BZENEC, spol. s r. o. považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků.  Naleznete zde informace, jaké osobní údaje zpracováváme na základě právního základu plnění právní povinnosti, plnění smlouvy nebo našeho oprávněného zájmu, k jakým účelům údaje zpracováváme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva.

 1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost DECRO BZENEC, spol. s r. o. se sídlem U Bzinku 1427, Bzenec, IČ: 63476142, DIČ: CZ63476142 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20437. e-mail: obchod@decro.cz nebo na telefonu +420 518 387 085.

 1. Jaké osobní údaje a k jakému účelu osobní údaje potřebujeme

Správce zpracovává osobní údaje k:

 1. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a Vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 2. ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Poskytování osobních údajů správci je obecně zákonný a smluvní požadavek. Osobní údaje zpracovává správce rovněž pro ochranu jeho oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků správce, řádné plnění veškerých zákonných povinností správce, ochrana správcova podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje.

Osobní údaje správce získá přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Mimo to mohou osobní údaje pocházet také z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí, například z obchodního rejstříku, registru dlužníků, profesních registrů, nebo například Katastru nemovitostí. Dále správce mohl získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracuje.

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 1. základní identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo;
 2. kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
 3. informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů nebo jiných kontaktních formulářů;
 4. fakturační a transakční údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách;
 1. při využití webových stránek  mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „cookies“, které mohou obsahovat údaje o návštěvníkovi. Návštěvník může určit v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení.
 2. za účelem ochrany majetku je pořizován záznam osob nacházejících se v monitorovaných prostorách, (vstup do areálu provozovny U Bzinku 1427, Bzenec, parkoviště a nádvoří) pokud s našim souhlasem navštívíte výrobní areál.

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

Osobní údaje budou zpracovávány a ukládány nejméně po dobu trvání smlouvy a z ní vyplývajících lhůt. Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum. Po uplynutí archivační doby bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona o archivnictví a spisové službě a Nařízení GDPR. Záznamy osobních údajů dle písmena f) budou uchovány maximálně 40 dnů.

 

 

 1. Vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit
 1. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajůJste oprávněni od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.
  Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v tomto memorandu, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.
 2. Právo na přístup k osobním údajůmJste oprávněni od správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 3. Právo na opravuPokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 4. Právo na výmaz (právo být zapomenut)V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abych správce Vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.
 5. Právo na omezení zpracováníSprávce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.
 6. Právo na přenositelnost údajůPokud si přejete, aby správce poskytl Vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.
 7. Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodováníPokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.
 8. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajůMůžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.
 9. Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese obchod@decro.cz nebo na telefonu +420 518 387 085. Ve všech případech lze kontaktovat na naší doručovací adrese U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec.

                                                                                            

Online poptávka

Zadejte nám své požadavky a my vás budeme kontaktovat s naší cenovou nabídkou.

Více info

Zelená úsporám

Více informací o programu Zelená úsporám se dozvíte zde.

Více info

Prohlášení o místu výroby

Naše plastové a hliníkové výplně stavebních otvorů jsou vyrobeny v ČR.

Více info